Saturday, January 30, 2016

Thiruvachakam Aruliya Manivasagam -A tamil poem in praise of SAint Manikka vasagam

திருவாசகம் அருளிய மணிவாசகம்
(The gem of words who wrote the divine words)

Thiruvachakam  Aruliya  Manivasagam

Divine poem in Tamil

By

Anand Vasudevan  of Amritha varshini
An attempt in translation by
P.R.Ramachander

(This was a great poem written by Sri Anand Vasudevan about  Manickha  Vasagar , the great Saivite saint who    wrote the great book called  “Thiruvasagam”  . The greatness  of the book can be judged by the  popular Tamil saying  “Those who are  not moved by  Thiruvasagam, would not be moved   by  any  book whatsoever.”   AS soon   as I got the poem from Sri Anand  , I wanted to translate in to English and I did it  .Sri Anand was kind enough to go through   and correct it and permitted me to reproduce his Tamil  poem along  with my translation. My heartfelt thanks to him and I pray  God to bless him.
  Manikka Vasagar  the  tamil saivite saint   who composed THiruvasagam was born in a city called Thiruvadhavoor. BY his greatness   he became the chief minister of the  Pandya king  Saundhara  Pandyan. Once when the king wanted to buy some  well-bred horses, he sent Manika Vasagar to buy them along with sufficient funds..When he reached a temple called , the temple town of Thiruperum thurai  , he was instructed by Lord  Shiva, who came there  in the form of Guru , to build a temple for him there.Manikka vasagar, spent all the money meant   for   buying horses  and built a great temple there. Lord Shiva then promised him that  he would bring the horses to Madhurai on the Avani Moolam day   .When Manikka Vasagar told the king  that the horses would be brought soon, the king was pleased.  But when they did not arrive for a long time, the king got  Manikka vasagar arrested   and put him in jail..Next day Lord Shiva  took the form of  a horse merchant and  transformed several foxes in to horses and delivered  them to the king. But after  he left that night  all the horses  turned  back in to foxes, Though the king tortured Manikka Vasagar  , the god  played more divine sports with the king made him realize   his mistake.(A detailed story about this saint can be read in  http://www.shaivam.org/admanika.htm )

வாதவூரினில் தோன்றியருளிய மணிவாசகம்
வேதமிகு பெருமை கொண்ட அருள்வாசகம்
கீதமினிய குயிலிசையாம் இவ்வாசகம்
நாதன் பாதந்தனை அடைந்திடும் திருவாசகம் (1)

From Vadhavur  was born these  gem of words
More greatness  than Vedas  these godly  words
The sweet voice of Koel are these words
Helps  to attain the feet of the Lord were these  divine  words (1)

குருந்தவனமதில் கிடைத்த சிவஞானம்
அருவாய் ஒளிரும் மெய்ஞானம்  
உருவாய் வந்தருளிய அருள்ஞானம் 
குருவாய் தந்தருளிய ஆத்மஞானம் (2)

From the forest of Kurunthai were found this Shiva wisdom
Shining formless was this True wisdom
Blessedly came with a form this grace of wisdom
Came in the form of Guru to gave this self realizing wisdom (2)

திருப்பெருந்துறையில் அடைந்ததோர் ஆனந்தம் 
திருப்பணியில் திளைத்ததோர் பேரானந்தம் 
திருத்தொண்டில் கிடைத்ததே சிரானந்தம்
திருச்சிற்றம்பலத்தில் ஒன்றியதே பிரமானந்தம் (3)

Attained at Thiruperunthurai  this divine joy
Immersed  in  divine work and attained great joy 
Got through divine service this deathless joy,
Which merged in the holy Chidambaram,  as the ultimate divine  joy (3)

அற்புதம் நிகழ்ந்த ஆவணி மூலம்
நற்பதம் நல்கும் ஆதிமூலம்
கற்பகத் தருவாய் பொழியும் மூலம் 
பொற்பதம் அடைய அவனே மூலம் (4)

The wonder happened  in the month of Avani  in star Moolam
He who gives  us great  life  after death is  this  Adhimoolam
Due to  his  raining like  the wish giving tree
He is  the root  making us to merge with his  golden feet  (4)

பிட்டுக்கு மண் சுமக்கும் பேராளன்
பாட்டுக்கு பண் கொடுக்கும் சீராளன்
கட்டியிழுக்கும் புலனடக்கும் மணவாளன்
கட்டவிழ்த்து முத்தியளிக்கும் அங்கணாளன் (5)

He that carried mud  for millet flour with honey  was that great one
He who gives music to the divine songs  was this  very special one
He who controls the ever pulling  senses   was this  leader
He  who  removes the attachment and gives  salvation was this great Lord Siva  (5)

கடலைச் சினந்த பெருமைமிகு வைகை
உடலைக் காக்க பெருகிய வைகை
கூடல் மாநகரை அணைக்கும் வைகை
ஆடல் அழகர் இறங்கும் வைகை (6)

That  river which was angry with the  sea  is  Vaigai
That  which flooded  to protect  the body is Vaigai
That which embraces  the town of Madhurai is Vaigai
That river in which the dancing Azhagar  gets down is Vaigai (7)

சொக்கன் முதுகில் விழுந்த பிரம்படி
அக்கணம் யாவரும் அவனை உணர்ந்தபடி
தக்கன் வேள்வி தகர்த் தருளியபடி
முக்கண் உடையவனை பற்றிய திருவடி  (7)

The beat which fell on the back of God of Madhurai
That very moment made  everyone to  realize HIM
Breaking and spoiling the Yagna  of Daksha
Made all  to surrender to the holy feet  of the three  eyed one(7)

நரியை பரியாக்கிய மாயனவன்
பரியை நரியாக்கிய தூயனவன்
வரியை முதுகில் வாங்கிய நேயனவன்
எரியாடி தில்லையில் அருளும் ஆயனவன் (8)

He is the magician who made fox to a horse
He is the pure one who made the horse  to a fox
He is the friendly one who got beat marks on his  back
He  is the  cowherd of beings  who  dances carrying fire in his hands at Chidambaram (8)

ஏடும் எழுத்தாணியும் தேடிக் கொண்டான்
தோடுடைய செவியனை பாட்டில் கொண்டான்
காடுடையானை அவன் நாடிச் சென்றான்
வீடுபேறடைய மார்க்கம் சொன்னான்  (9)

He searched and found out the papyrus  and the pen
He praised the Lord who wears the ear rings in his songs
He was the one who went in search of the one lives in the cremation ground
He showed us the path of salvation  (9)

நாயேனென்று தன்னை குறைத்துக் கொண்டான்
பேயேனென்று தன்னை தாழ்த்திக் கொண்டான்
தாயேனென்று அவனை போற்றிக் கொண்டான்
சேயேனென்று அவனை அண்டிக் கொண்டான்  (10)

He belittled by calling himself as a dog
He brought himself  down by calling himself  as a ghost
He praised the Lord as his Mother 
He like a child attached himself with the Lord (10)

பொருளுரைக்க வேண்டினர் தில்லைவாசகர்
மருளுரைத்தோரை வென்றான் குருமணிவாசகர்
அருளுறைத்து மறைந்தான் திருமணிவாசகர்   
திருவுறையுள் கலந்தான் நம் மாணிக்கவாசகர் (11) 

The great ones of Chidambaram wanted him to tell the meaning of Thiruvasagam
That Guru Manikka vasagar won over those who spoke against the Lord
That Gem like Manikka Vasagar disappeared after telling the divine words
Our Manikka Vasagar then merged  into that god head (11)

ஊனினையுருக்கி உள்ளொளி பெருக்கும் ஒருவாசகம்
தேனினுமினிக்கும் தேவனைப் போற்றும் மணிவாசகம்
பொன்னம்பலத்தவன் எழுதி கைச்சாத்திட்ட அருள்வாசகம்
நானழித்து மறைபொருள் உணர்த்துமிந்த திருவாசகம்  (12)

Melting the body and making the soul shine was those words
Praises the Lord who is sweeter than honey were those gem like words
Written, Signed and approved by the Lord of Chidambaram were those holy words
Destroying the Ego and making us understand the Vedas were those divine words (12)